Copyright 2023 - پویا امامی کردکندی
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

ان ال پی چیه؟

 

پسر بچه ی شش ساله ای از مادرش میپرسه، مامان کار تو چیه؟ مامانش میگه من ان ال پی درس میدم. پسر بچه میگه ان ال پی چیه؟
مامانش میگه فعلا برو از پدر بزرگت بپرس آرتروزش چه جوریه و خوب به صورتش نگاه کن بعدش بیا تا بهت بگم ان ال پی چیه. پسر بچه میره سراغ پدربزرگ و از او میپرسه و پدر بزرگ در پاسخ میگه امروز خیلی دردم زیاد شده مفاصلم درد میکنه و نمیتونم دست و پام را تکون بدم. در حالیکه داشته توضیح میداده پسر بچه می بینه که صورتش پر از رنج و اندوه شده.
میاد پیش مادرش و میگه مامان پرسیدم حالا بگو ان ال پی چیه؟ مامانش یه عکس از گردش خانوادگی به بچه میده و میگه حالا برو از پدر بزرگت درباره خاطره ی این روز بپرس و به صورتش نگاه کن و بیا تا بهت بگم ان ال پی چیه
بچه میره و از خاطرات عکس می پرسه ؛ پدر بزرگ با دیدن عکس یاد خاطرات آن روز خوش می افته و با آب تاب خوشی ها و تفریحات آن روز را تعریف می کنه و گل از گلش می شکفه
پسر بر میگرده پیش مادر و میگه مامان پرسیدم حالا بگو ان ال پی چیه؟
مادرش میگه ان ال پی یعنی همین که بتونی با چند تا کلمه احساسات و حالت روحی فرد را عوض کنی

f t g m