Copyright 2024 - پویا امامی کردکندی
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

شگردهای ان ال پی

شگردهای ان ال پی (برنامه ریزی عصبی زبانی) روش های عملی استفاده شده در ان ال پی به منظور تغییر وضعیت روانی فرد را توضیح میپ دهد. رابرت دیلتز این شگردها را در کتاب دایره المعارف ان ال پی گردآوری کرده است. در این سایت مرجع بسیاری از شگردهای مطرح شده کارهای رابرت دیلتز است

f t g m