Copyright 2024 - پویا امامی کردکندی
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

اصول ان ال پی

اصول ان ال پی به مبانی علمی ان ال پی (برنامه ریزی عصبی زبانی) می پردازد این مبانی از مطالعه و بررسی نظریه های اثرگذار دانشمندان بزرگ جهان گرفته شده و به صورت کاربردی در امور مختلف روان شاختی استفاده می شود

زیر مجموعه ها

f t g m