Copyright 2023 - پویا امامی کردکندی
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

اصل کلیدی اول: راه تغییر

 

 

بسیاری از مسائلی که فرد با خویشتن تجربه می‌کند با افراد و موقعیت‌ها‌‌ی دیگر نیز وجود دارد، لذا تغییر این مسائل آسان نیست. در بسیاری مواقع مناسب ترین کار تغییر دادن خویشتن است که اصلی ترین هدف برنامه ریزی عصبی زبانی یا ان.ال.پی است.

بنابر این چاره‌‌ی اعتماد به نفس پایین چیست؟ چگونه می‌توان برداشت بد از خویشتن را اصلاح کرد؟ چگونه فرد می‌تواند خود را تغییر دهد؟

پاسخ عمومی به این سوالات در نخستین اصل کلیدی قرار گرفته است:

اصل کلیدی اول: راه تغییر عمل کردن به شیوه ای متفاوت است. می‌گویید، همین جا صبر کن. صداهایی که با تردید همانند نوعی نصیحت در اکثر کتابهای بی مقدمه‌‌ی روان شناسی می‌یابید. از قبیل "با جریان همراه شوید"[1] و  نفسی عمیق بکش و راحت باش[2].

به یقین، با این کتابها موافقم، به شرطی که فرد بتواند جلو برود و با تمام قدرت کارش را انجام دهد. به هر جهت هدف این نیست که گفته شود تغییر دادن خویشتن کار ساده ای است، هیچ کاری چنین نیست.

 آنچه کوول و میید بیان می‌کنند این است که انسان تصویر خویشتن را درونی می‌کند و بر اساس آن مفهومِ خود، رفتارهای بعدی خود را سازماندهی می‌کند. لذا با فرایند اجتماعی شدن، فرد تلقین‌ها‌‌ی بعدی را می‌پذیرد و به دنیای پیرامون اجازه می‌دهد او را برنامه ریزی کنند تا خودش به گونه ای باشد که دیگران می‌خواهند.

 [1] go with the flow

[2] just takea deep breath and relax

f t g m